CONTRACTACIÓ

ACCEPTACIÓ

A l’hora de contractar qualsevol activitat, els clients declaren haver llegit i acceptat les clàusules de contractació que a continuació es disposen:

CONEIXEMENT DE LES ACTIVITATS I EL MEDI

-Les activitats ofertades es desenvolupen al medi natural i aquest ha de ser estrictament respectat.

-Tota activitat en el medi natural comporta riscos que no poden ser controlats per l’ésser humà. El guia tindrà sempre la funció d’avaluar i gestionar aquests riscos.

-Les activitats es porten a terme sota la supervisió d’un guia titulat que exerceix dins les seves competències i les seves decisions s’hauràn d’acceptar i portar a terme en la seva totalitat.

-Com a client, hom declara que coneix tota la informació referent a l’activitat així com el lloc on es porta a terme, els desplaçaments, els preus i la dificultat. Tanmateix, declara que sap i compleix els requisits per a portar-la a terme.

-L’empresa/guia, disposa de les assegurances de responsabilitat civil i accidents.

-Com a client, declaro haver informat que no pateixo cap malaltia o impediment que impedeixi o dificulti el desenvolupament de l’activitat.

-L’empresa es reserva el dret d’anul·lar l’activitat en qualsevol moment si s’incompleix alguna de les condicions esmentades.

CONDICIONS DE PAGAMENT

1.-     En el moment de formalitzar la contractació s’haurà d’abonar el 50% del preu total de l’activitat en concepte de reserva.

2.-     El 50% restant, confirmació d’assistència, s’haurà d’abonar 15 dies abans de la data de realització de l’activitat contractada.

3.-     En el cas que la contractació es formalitzi 15 dies abans de realitzar l’activitat l’abonament serà del 100%.

4.-     Els abonaments s’han de fer a nom de Jordi Rovira Guia especificant el nom del contractant, l’activitat contractada, la data i enviant el justificant de pagament per e-mail a info@jordiroviraguia.com.

ANUL·LACIONS PER PART DELS CLIENTS

En qualsevol moment el contractant pot anul·lar els serveis contractats tenint dret a la devolució dels diners pagats, però subjecte a les següents condicions d’anul·lació:

1.- Totes les anul·lacions s’hauran de formalitzar per escrit i correu electrònic a info@jordiroviraguia.com o mitjançant trucada telefònica al 639 274 354.

2.- En el cas que no es realitzi l’abonament de confirmació d’assistència amb 15 dies d’antelació, la contractació quedarà anul·lada i no es retornarà cap import de la formalització de la contractació.

En el cas que el contractant anul·li l’activitat i ja s’hagi efectuat el pagament de reserva i el de confirmació d’assistència, és a dir el 100% de l’activitat contractada:

3.- Es retornarà el 40% del total de l’abonament si l’anul·lació es produeix entre 14 i 10 dies abans de començar l’activitat. 

4.- Es retornarà el 30% del total de l’abonament si l’anul·lació es produeix entre 9 i 5 dies abans de començar l’activitat. 

5.- Es retornarà el 20% del total de l’abonament si l’anul·lació es produeix entre 4 i 2 dies abans de començar l’activitat.

6.- En el cas que el contractant anul·li l’activitat 24 hores abans o no es presenti el dia de l’activitat, no es tindrà dret a cap devolució de l’import abonat.

ANUL·LACIONS PER PART DE L’EMPRESA

Si abans de realitzar l’activitat contractada, Jordi Rovira Guia ha d’anul·lar-la per raons alienes a la seva voluntat, sigui per la meteorologia, perills objectius o altres problemes que impossibilitin la realització d’aquesta, se us proposarà:

1.- Canviar les dates de l’activitat contractada.

2.- Realitzar altres activitats dins la programació immediata de Jordi Rovira Guia que satisfaci al contractant. 

3.- El contractant podrà proposar una activitat diferent però de característiques tècniques i durada similar a l’anul·lada amb un límit de 6 mesos.

4.- Si el contractant no vol realitzar cap de les activitats proposades, aquest té dret a una devolució del 80% dels diners totals abonats.

5.- Si al llarg de l’activitat contractada Jordi Rovira Guia es veu obligat a modificar-la o anul·lar-la per motius objectius de seguretat i això genera despeses, aquestes aniran a càrrec del client / usuari.

DRETS D’IMATGE

Durant el transcurs de les activitats Jordi Rovira Guia realitzarà fotos i vídeos. Aquestes podran ser utilitzades per l’empresa amb finalitats promocionals en diversos formats. En cas que un client no desitgi que la seva imatge sigui utilitzada ho podrà especificar en qualsevol moment.

Alhora, si així ho especifica, se l’hi podran lliurar aquestes imatges de forma gratuïta sense poder-ne fer ús comercial. En el cas que aquestes imatges s’usin en xarxes socials serà necessari etiquetar a @jordiroviraguia.